I. ARTYKUŁY I STUDIA

 

MONIKA REJDAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Poznawanie faktów oraz gromadzenie dowodów przez powoda w polskim postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej

PATRYK SZAFRAŃSKI, Uwagi do projektu zmian w prawie upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedstawionego na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki w dniu 10 grudnia 2012 roku.

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Uwagi na tle częściowego rozszerzenia zakresu podmiotowego rozporządzenia Bruksela I bis na pozwanych z państw trzecich.

ARKADIUSZ SADZA, Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.II. ZAGADNIENIA PRAWNE

ANNA DYL, Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?

AGNIESZKA GOŁĄB (Uniwersytet Warszawski), Czy wskazana w postanowieniu o zawieszeniu podstawa jest wiążąca dla sądu, który wydał to postanowienie?

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Co oznacza obowiązek powołania wszystkich zarzutów w pozwie opozycyjnym i jakie są konsekwencje jego naruszenia (art. 843 § 3 k.p.c.)?

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym.


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Wyłączenie fikcyjnych doręczeń krajowych w stosunkach między państwami członkowskimi? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2012 r., C-325/11 w sprawie Krystyna Alder i Ewald Alder przeciwko Sabina Orłowska i Czesław Orłowski.

KATARZYNA SZNAJDER-PEROŃ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jurysdykcja krajowa w sprawach o roszczenia z art. 299 k.s.h. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2011 r. (II CSK 51/11)

IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

STANISŁAW SOŁTYSIK (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Arbitraż a osoby trzecie oraz towarzyszącego jej Seminarium młodych naukowców i praktyków prawa, Katowice,28 listopada 2012 r.

I. ARTYKUŁY I STUDIA


FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział
Zamiejscowy w Poznaniu), PIOTR ZIMMERMAN, Skutki przejścia
zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w toku postępowania
upadłościowego

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), ANDRZEJ TORBUS
(Uniwersytet Śląski), O wykładni pisemnych oświadczeń stron
w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym

EDYTA GAPSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Skutki
prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej

PIOTR STENKO, O czasowej dopuszczalności cofnięcia zgłoszenia
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym


II. ZAGADNIENIA PRAWNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Jagielloński),
Zbieg (kolizja) zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie
zwrotu kosztów procesu do innego składu tego sądu wniesionego przez jedną
stronę ze skargą kasacyjną drugiej strony

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości),
Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest uczestnikiem
postępowania wieczystoksięgowego zmierzającego do obciążenia prawa?

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Wyrok wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako
tytuł zabezpieczenia po uchyleniu art. 47919a k.p.c.

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Czy strona, która przed
uprawomocnieniem się wyroku mogła podnieść zarzut braku należytej
reprezentacji, może na tej podstawie żądać wznowienia postępowania?


III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA


MAŁGORZATA HREHOROWICZ (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald
i Jeżyce w Poznaniu), MACIEJ NAWROCKI (Sąd Rejonowy Poznań-
-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Formułowanie rozstrzygnięcia w przedmiocie
żądania zwrotu kosztów procesu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 30 listopada 2011 r. (III CZP 69/11)


IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE


Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz
właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 366 (rec. WALERIAN SANETRA,
Uniwersytet w Białymstoku)

Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa
um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation – Tradition und
Erneuerung, T. Sutter-Somm, V. Harsági (Hrsg.), Schulthess AG, Zürich,
Basel, Genf 2012, s. XIV + 208 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH


PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z I Międzynarodowej
Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego
i Iberoamerykańskiego Instytutu Prawa Procesowego pt. Procesos Colectivos/
Class Actions, Buenos Aires, 6–9 czerwca 2012 r.